Skip Navigation LinksHome > CDVX > Ban Chấp Hành

Ban Chấp Hành Niên Khóa 2008

Ca Trưởng
Vũ Ðình Soái
Ca Ðoàn Trưởng
Thao Nguyễn
Ca Ðoàn Phó
Nguyễn Tuấn
Thư Ký
Trần Bạch Tuyết
Webmaster
Hạnh Mỹ Lê
Ban Sinh Hoạt
Trịnh Giang
Bình Lê 
Ban Ẩm Thực
Đỗ Vân Anh
Phan Phương Liên  
Ban Liên Lạc
Nguyễn Vanessa Vân
Hoàng Bích Thuận
 
Ban Âm Thanh
Nguyễn Tuấn
Trịnh Giang
 
Ban Cố Vấn
Phạm Kim Ngân
Thủ Quỹ
Uông Ðình Lệ Quyên